Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse og gyldighed

1.1 Enhver leverance af produkter og/eller serviceydelser sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.

1.2 Købers bemærkninger i bestillinger anses ikke som fravigelse af vores salgs- og leveringsbetingelser medmindre Dansk-Efterisolering ́s skriftligt har accepteret disse.

2. Kvittering/ordrebekræftelse

2.1 Aftale mellem Dansk-Efterisolering og Køber anses først for indgået, når Dansk-Efterisolering har fremsendt ordrebekræftelse/skriftligt tilbud. Eller personalet fra Dansk-Efterisolering bekræfter din bestilling over tlf eller sms.

Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være Dansk-Efterisolering i hænde samme dag, som kvitteringen modtages af Køber.

2.2 Annullering eller ændring af en ordre kan herefter kun ske med Dansk- Efterisolering‘s skriftlige godkendelse. Alle ordre er bindende og kan derfor ikke annulleres.

3. Priser

3.1 Alle priser er inkl. moms.

3.2 Den endelige pris vil fremgå af Dansk-Efterisolerings‘s kvittering, og prisen tillægges den til enhver tid gældende moms, afgifter, eventuelle fragt/transport og andre gebyrer.

3.3 Priserne der gives I forbindelse med et tilbud er bindende for begge parter, uanset om det viser sig der bruges mere eller mindre materiale end forventet. Dansk-Efterisolering oplyser aldrig det faktiske forbrug af materiale ved mindre dette på forhånd er aftalt med køber.

3.4 Dansk-Efterisolering forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke leverede Produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra

underleverandører, materiale prisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.

4. Levering

4.1 Vi levere/udføre 90 % af alle ordre indenfor de første 1-2 måneder. Men i enkelte tilfælde går der over 3 måneder.

4.2 Dansk-Efterisolering køre normalt kun i Danmark.

5. Betaling

5.1 Betaling sker kontant eller netto 4 dage, hvis ikke andet er aftalt.

5.2 Betaler Køber ikke købesummen i rette tid, kan Dansk-Efterisolering fra forfaldsdagen beregne sig morarente med 2 % pr påbegyndt måned, samt et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. rykker.

5.3 Køber er uberettiget til at tilbageholde hele eller del af købesummen, ved eventuelle og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

6. Ejendomsforbehold

6.1 Dansk-Efterisolering har ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket. Herunder også alle materiale.

7. Levering

7.1 Leveringstider er angivet omtrentligt og er ikke bindende, medmindre andet er udtrykkeligt angivet.

7.2 Dansk-Efterisolering er endvidere berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, hvis overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som Dansk- Efterisolering ikke er herre over, jf. i øvrigt punkt 10.

7.3 Leveringsstedet er det sted der er angivet i tilbuddet/ordrebekræftelsen.

8. Følgeskader/Indirekte tab

8.1 Dansk-Efterisolering er ikke ansvarlig overfor køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en aftale, som reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser.

8.2 Dansk-Efterisolering er ikke ansvarlig for følgeskader efter en Isolering, det er udelukkende købers egen vurdering om huset/boligen tåler en isolering med det anvendte produkt, Dansk-Efterisolering kan derfor ikke stilles til ansvar for skader af nogen art.

9. Reklamationer/Garanti/Kvalitet

9.1 Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til Dansk-Efterisolering uden ugrundet ophold.

9.2 Fejl ved et produkt som følge af naturligt slid, overlast, mangelfuld betjening, mangelfuld vedligeholdelse, hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke Køber bærer ansvaret eller risikoen, udgør ikke en mangel.

9.2 Vores garanti på 20 år gælder udelukkende for det materiale/produkt der er anvendt til isoleringen.

9.3 Bagatelgrænserne ved en hulmursisolering hvor hulmuren er helt tom må ligge på max 5% det betyder at max 5m2 ud af 100m2 må være uisoleret efter udfør isolering. Ved en genopfyldning hvor der I forvejen er isoleringsmaterialer I hulmuren er bagatelgrænsen på max 10%

9.4 Genopfyldning af hulmur ( efterisolering af hulmur der er isoleret ). Dansk-efterisolering stiller ingen garantier i forbindelse med denne type isolerings opgaver i forhold til forbrug af matrialer eller årlig besparelse for kunden, der kan på forhånd ikke vurderes hvor meget isolering den enkelte opgave vil tage, samt hvad den årlige besparelse på varmeregning ville kunne være ved denne type opgaver. Det er alene op til kunden at vurdere om det er en opgave de ønsker udført. Da der er tale om en opgave der udelukende bygger på en vurdering fra kundens side laver vi altid en fast pris, skulle hulmuren mod forventning vise sig at være helt tom fastholder vi den samme pris, du vil derfor som kunde ikke få nogen extraregning hvis du laver en fejlvurdering. Omvendt vil du heller ikke få et afslag i prisen hvis din hulmur tager mindre matriale end du havde forventet, kun hvis hele eller delvise af din hulmur er fuldmuret eller med leca vil du kunne opnå et afslag i prisen.

10. Force majeure

10.1 Dansk-Efterisolering er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Dansk-Efterisolering ‘ rimelige kontrolmuligheder som følge af aftaler som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale.

11. Delvis ugyldighed

11.1 Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse salgs- og leveringsbetingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

12. Vigtig info

12.1 Der kan I nogle tilfælde forekomme støvgener I huse der efterisoleres.

12.2 Ved Hulmursisolering med EPS ( flamingo ) samt papiruld må man forvente at der kan forekomme rester af materiale der flyver rundt I haven en rum tid efter isoleringe er udført.

12.3 Ved fugning af fuger må man forvente en nuanceforskel I forhold til den nuværende fuge. Er huset pudset eller vandskuret lukkes hullerne med alm mørtel hvorefter man selv skal udbedre hullerne. Vi bruger udelukkende grå fuge, ønsker
man en fuge I andre farver kan vi godt lave dette mod en merpris dog må man forvente en betydelig farveforskel på den nye fuge I forhold til den gamle.

12.4 Ved en komplet hulmursisolering får man isoleret alle de flader på huset som opvarmes, har man flader som ikke opvarmes som fx. Gavle, læmurer, terassevæge, altaner, garagevæge eller ligende isoleres disse ikke. Ved isolering gavle fylder vi gavlen op til hvor loftisoleringen slutter men resten af trekanten på gavlen fyldes ikke.

12.5 Ved udførsel af en genopfyldning af hulmursisolering som er en efterisolering af en hulmur som er isoleret. Stiller dansk-efterisolering ingen garanti for hvor meget eller lidt materiale der kan blæses ind i hulmuren. Vi ved ganske enkelt ikke på forhånd hvor meget der kan fyldes i, så derfor laver vi altid et fast tilbud hvor vi alene bære risikoen, på den måde vi at du aldrig står med en extraregning hvis hulmuren viser sig at være næsten helt Tom. Omvendt risikere du også at betale en høj pris for at få relativt lidt isolering blæst ind hvis den isolering du har i muren viser sig at være helt tip top!

Det er derfor altid vigtigt du inden bestillingen gør op med dig selv om du ønsker at få lavet en efterisolering af din hulmur, din beslutning skal træffes ud fra den fornemmelse de har omkring din nuværende isolering, da det stort set er umuligt at vurdere hvor meget der kan blæses ind i hulmuren på forhånd.

12.6 ​​Forhåndsvurdering af vores medarbejdere vil ske ud fra 3-4 boreprøver men giver kun et billede af hvordan isoleringen er netop de 4 steder. Og ved udførsel af en efterisolering laver man op til 200 huller i facaden alt efter husets størrelse, så det kan vise sig selv efter en boreprøver at huset næsten ingen isolering kunne tage såvel som at huset kunne tage væsentligt mere end forventet.
75-80% af de opgaver vi laver genopfyldning på viser det sig at huset havde større mangler eller fejl i den tidligere isolering. 20-25% har en perfekt isolering hvor vi ikke kan blæse særlig meget isolering ind.

13. Tvister

13.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen eller rækkevidden af disse salgs og leveringsbetingelser, afgøres efter dansk ret. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved Dansk-Efterisolering Danmark værneting.

14. Billeder og dokumentation

Ved arbejdets påbegyndelse samt efter endt udførelse tages der før og efter billeder af, de steder, på eller omkring huset, hvor opgaverne udføres. Billederne bruges til at dokumentere, at vi har været hos jer og udført opgaven. Samtidig kan nogle billeder blive brugt på vores hjemmeside og i andet markedsføringsmateriale. Billederne vil ALDRIG blive vist sammen med navne, adresser, telefonnumre, priser eller andre personlige eller personfølsomme oplysninger. Vi tager kun billeder af de steder på huset hvor arbejdet udføres. Hvis du ikke ønsker, at billeder af dit hus skal optræde i vores markedsføring eller på hjemmesiden, bedes du orientere os via mail efter din bestilling.

Som kunde giver du samtykke til, at vi registrerer, opbevarer og benytter de oplyste informationer som e-mail, mobil nr. navn, adresse til digital kommunikation.

Dansk-Efterisolering.dk
Klakring Stationsvej 5
7130 Juelsminde.